Gruppe-Foto von iisem Concert am Pflegeheem “Op Lamp” zu Wasserbëlleg den 10. Mée 2015

Posted by on 11 May 2015 in Allgemein

Gruppe-Foto von iisem Concert am Pflegeheem “Op Lamp” zu Wasserbëlleg den 10. Mée 2015

 

Concert op lamp 2e 10 Mee 2015

Ewei all Jo’er haat Amicale vum Pflegeheem “Op Lamp” desen Concert am Pflegeheem organiséiert. De Präsident vun der Amicale, de Serge OTH hued Sänger mat hierer Dirigentin Viviane KOHN-HAMES an hierem Präsident Yvon STREFF wëllkommen geheescht. De Sängerbond Museldall Wasserbëlleg hued sech et dann och net huelen geloos fir eng Partie vun deenen flottsten Stecker aus iisem Fréijoars-Concert virzedroen. Zesummen mat hieren Famil’jen hun Bewunner vum Pflegeheem e flotten Metteg verbruecht. Nom Concert hued de Serge OTH der Dirigentin an der Pianistin e flotten Bouquet Blummen iwwerreecht, éier hien Sänger op e goude Patt invitéiert hued.