De Sängerbond Museldall zu Heidelberg fir den éischten Advent

Posted by on 29 Nov 2016 in Allgemein

De Sängerbond Museldall zu Heidelberg fir den éischten Advent

De Sängerbond Museldall huet säi Chrëstconcert „Déi heemlech Zäit“ an der „Katholischen Kirche St Johannes“ zu Heidelberg-Rohrbach virun iwwer 400 Nolauschterer presentéiert.

IMG_3768 IMG_3748

Artikel aus der Zeidung

Da kommt Weihnachststimmung auf.

S_o_ _w_a_r_ _d_i_e_ _E_i_n_l_a_d_u_n_g_ _z_u_m_ _v_o_r_w_e_i_h_n_a_c_h_t_l_i_c_h_e_n_ _K_o_n_z_e_r_t_ _i_n_ _H_e_i_d_e_l_b_e_r_g_-_R_o_h_r_b_a_c_h_ _(_D_)_ _b_e_t_i_t_e_l_t_._ _

A_u_f_ _E_i_n_l_a_d_u_n_g_ _d_e_s_ _M_än_n_e_r_g_e_s_a_n_g_v_e_r_e_i_n_ _L_i_e_d_e_r_k_r_a_n_z_ _1_9_0_4_ _a_u_s_ _R_o_h_r_b_a_c_h_ _s_a_n_g_e_n_ _d_e_r_ _„S_än_g_e_r_b_o_n_d_ _M_u_s_e_l_d_a_l_l_ _W_a_a_s_s_e_r_b_ël_l_e_g_“ _s_o_w_i_e_ _d_e_r_ _6_0_ _M_a_n_n_ _s_t_a_r_k_e_ _G_a_s_t_g_e_b_e_r_c_h_o_r_,_ _i_n_ _d_e_r_ _m_i_t_ _m_e_h_r_ _a_l_s_ _4_0_0_ _Z_u_h_ör_e_r_n_ _g_e_f_ül_l_t_e_n_ _k_a_t_h_o_l_i_s_c_h_e_n_ _P_f_a_r_r_k_i_r_c_h_e_ _S_t_._ _J_o_h_a_n_n_,_ _e_i_n_ _s_t_i_m_m_u_n_g_s_v_o_l_l_e_s_ _K_o_n_z_e_r_t_ _z_u_m_ _1_._ _A_d_v_e_n_t_._ _

Z_u_m_ _A_u_f_t_a_k_t_ _b_e_g_a_n_n_ _d_e_r_ _W_a_s_s_e_r_b_i_l_l_i_g_e_r_ _M_än_n_e_r_c_h_o_r_ _u_n_t_e_r_ _d_e_r_ _L_e_i_t_u_n_g_ _s_e_i_n_e_r_ _D_i_r_i_g_e_n_t_i_n_ _V_i_v_i_a_n_e_ _K_o_h_n_-_H_a_m_e_s_ _u_n_d_ _P_i_a_n_i_s_t_ _D_a_n_i_e_l_ _L_a_n_g_ _i_h_r_ _P_r_o_g_r_a_m_m_ _m_i_t_ _„S_e_h_t_ _d_i_e_ _g_u_t_e_ _Z_e_i_t_ _i_s_t_ _n_a_h_“ _v_o_n_ _M_a_n_f_r_e_d_ _M_e_i_e_r_ _s_o_w_i_e_ _„W_e_i_h_n_a_c_h_t_e_n_ _b_i_n_ _i_c_h_ _z_u_ _H_a_u_s_“ _n_a_c_h_ _D_a_d_d_y_ _M_o_n_r_o_e_._ _A_n_s_c_h_l_i_e_ße_n_d_ _b_e_g_e_i_s_t_e_r_t_e_n_ _d_e_r_ _„W_e_i_h_n_a_c_h_t_s_h_y_m_n_u_s_“ _v_o_n_ _H_e_i_n_o_ _S_c_h_u_b_e_r_t_,_ _s_o_w_i_e_ _d_a_s_ _„A_v_e_ _M_a_r_i_a_“ _v_o_n_ _G_i_u_l_i_o_ _C_a_c_c_i_n_i_ _f_ür_ _M_än_n_e_r_c_h_o_r_,_ _K_l_a_v_i_e_r_ _u_n_d_ _Q_u_e_r_f_l_öt_e_ _d_a_s_ _P_u_b_l_i_k_u_m_._ _S_o_l_i_s_t_i_n_ _I_s_a_b_e_l_l_e_ _K_a_y_s_e_r_ _a_u_f_ _d_e_r_ _Q_u_e_r_f_l_öt_e_ _b_e_w_i_e_s_ _w_i_e_d_e_r_ _e_i_n_m_a_l_ _I_h_r_ _g_r_o_ße_s_ _K_ön_n_e_n_ _u_n_d_ _I_h_r_e_ _b_e_k_a_n_n_t_e_ _V_i_r_t_u_o_s_i_t_ät_._ _B_e_i_ _d_e_m_ _L_i_e_d_ _„H_e_i_d_s_c_h_i_ _b_u_m_b_e_i_d_s_c_h_i_“ _v_o_n_ _H_._ _J_._ _G_r_e_b_e_ _g_e_f_üh_l_v_o_l_l_ _v_o_r_g_e_t_r_a_g_e_n_ _v_o_n_ _d_e_n_ _W_a_s_s_e_r_b_i_l_l_i_g_e_r_ _S_än_g_e_r_,_ _k_o_n_n_t_e_ _m_a_n_ _d_i_e_ _E_r_g_r_i_f_f_e_n_h_e_i_t_ _i_n_ _d_e_n_ _G_e_s_i_c_h_t_e_r_n_ _d_e_r_ _Z_u_h_ör_e_r_ _w_a_h_r_l_i_c_h_ _s_e_h_e_n_._ _„W_e_i_h_n_a_c_h_t_s_f_r_i_e_d_e_“ _v_o_n_ _R_e_n_e_ _K_o_l_l_o_,_ _d_a_s_ _„C_h_r_ës_c_h_t_l_i_d_d_c_h_e_n_“ _v_o_n_ _J_._-_P_._ _S_c_h_m_i_t_,_ _d_a_s_ _„C_h_r_i_s_t_r_o_s_e_n_l_i_e_d_“ _u_n_d_ _„T_r_äu_m_e_ _u_n_t_e_r_m_ _C_h_r_i_s_t_b_a_u_m_“ _v_o_n_ _R_o_b_e_r_t_ _S_t_o_l_z_ _f_o_l_g_t_e_n_,_ _e_h_e_ _E_h_r_e_n_d_i_r_i_g_e_n_t_ _u_n_d_ _B_a_r_i_t_o_n_s_o_l_i_s_t_ _N_i_c_o_ _H_a_m_e_s_ _s_t_i_m_m_g_e_w_a_l_t_i_g_ _u_n_d_ _a_u_s_d_r_u_c_k_s_v_o_l_l_ _z_u_g_l_e_i_c_h_,_ _a_m_ _K_l_a_v_i_e_r_ _b_e_g_l_e_i_t_e_t_ _v_o_n_ _T_o_c_h_t_e_r_ _V_i_v_i_a_n_e_ _H_a_m_e_s_,_ _d_i_e_ _Z_u_h_ör_e_r_ _m_i_t_ _„M_i_n_u_i_t_ _C_h_r_ét_i_e_n_“ _i_n_ _s_e_i_n_e_n_ _B_a_n_n_ _z_o_g_._ _D_e_r_ _„S_än_g_e_r_b_o_n_d_ _M_u_s_e_l_d_a_l_l_“ _b_e_s_c_h_l_o_s_s_ _s_e_i_n_e_n_ _P_r_o_g_r_a_m_m_t_e_i_l_ _m_i_t_ _„S_w_i_n_g_i_n_g_ _C_h_r_i_s_t_m_a_s_“ _v_o_n_ _O_t_t_o_ _G_r_o_l_l_._ _F_r_e_n_e_t_i_s_c_h_e_r_ _A_p_p_l_a_u_s_ _w_e_l_c_h_e_r_ _i_n_ _s_t_e_h_e_n_d_e_ _O_v_a_t_i_o_n_e_n_ _g_i_p_f_e_l_t_e_ _w_a_r_ _d_e_r_ _D_a_n_k_ _d_e_s_ _P_u_b_l_i_k_u_m_s_ _a_n_ _d_i_e_ _A_u_s_f_üh_r_e_n_d_e_n_._ _W_i_e_d_e_r_ _e_i_n_m_a_l_ _w_u_s_s_t_e_n_ _d_i_e_ _S_än_g_e_r_ _a_u_s_ _W_a_s_s_e_r_b_i_l_l_i_g_,_ _d_a_n_k_ _d_e_r_ _v_o_r_b_i_l_d_l_i_c_h_e_n_ _A_r_b_e_i_t_ _i_h_r_e_r_ _C_h_o_r_l_e_i_t_e_r_i_n_ _V_i_v_i_a_n_e_ _K_o_h_n_-_H_a_m_e_s_,_ _d_e_r_ _c_h_o_r_e_i_g_e_n_e_n_ _D_i_s_z_i_p_l_i_n_ _s_o_w_i_e_ _d_e_r_ _p_r_o_f_e_s_s_i_o_n_e_l_l_e_n_ _B_e_g_l_e_i_t_u_n_g_ _v_o_n_ _D_a_n_i_e_l_ _L_a_n_g_ _n_i_c_h_t_ _n_u_r_ _z_u_ _üb_e_r_z_e_u_g_e_n_,_ _s_o_n_d_e_r_n_ _l_i_e_f_e_r_t_e_n_ _e_i_n_e_ _a_l_l_e_s_ _i_n_ _a_l_l_e_m_ _g_l_än_z_e_n_d_e_ _V_o_r_s_t_e_l_l_u_n_g_._ _

I_m_ _2_._ _T_e_i_l_ _s_a_n_g_ _d_e_r_ _M_G_V_ _L_i_e_d_e_r_k_r_a_n_z_ _1_9_0_4_ _H_e_i_d_e_l_b_e_r_g_-_R_o_h_r_b_a_c_h_ _g_e_k_o_n_n_t_ _u_n_d_ _e_i_n_f_üh_l_s_a_m_ _u_n_t_e_r_ _d_e_r_ _L_e_i_t_u_n_g_ _v_o_n_ _M_u_s_i_k_d_i_r_e_k_t_o_r_ _T_h_o_m_a_s_ _R_e_i_ß _d_a_s_ _„A_g_n_u_s_ _D_e_i_“ _v_o_n_ _G_e_o_r_g_e_s_ _B_i_z_e_t_,_ _d_i_e_ _„H_y_m_n_e_ _a_n_ _d_i_e_ _N_a_c_h_t_“ _v_o_n_ _B_e_e_t_h_o_v_e_n_._ _E_s_ _f_o_l_g_t_e_ _d_a_s_ _„W_i_e_g_e_n_l_i_e_d_“ _v_o_n_ _J_o_h_a_n_n_e_s_ _B_r_a_h_m_s_ _f_ür_ _S_o_p_r_a_n_ _u_n_d_ _K_l_a_v_i_e_r_ _u_n_d_ _„O_ _G_o_t_t_e_s_m_u_t_t_e_r_ _l_i_e_b_e_v_o_l_l_“ _f_ür_ _S_o_p_r_a_n_,_ _M_än_n_e_r_c_h_o_r_ _u_n_d_ _K_l_a_v_i_e_r_ _m_i_t_ _d_e_r_ _j_u_n_g_e_n_ _t_a_l_e_n_t_i_e_r_t_e_n_ _S_o_p_r_a_n_i_s_t_i_n_ _J_o_h_a_n_n_a_ _R_e_i_ß._ _Z_u_m_ _A_b_s_c_h_l_u_s_s_ _s_a_n_g_e_n_ _d_i_e_ _b_e_i_d_e_n_ _C_h_ör_e_ _g_e_m_e_i_n_s_a_m_ _d_i_e_ _„W_e_i_h_n_a_c_h_t_s_g_l_o_c_k_e_n_“ _v_o_n_ _H_e_r_m_a_n_n_ _S_o_n_n_e_t_ _u_n_d_ _„S_t_i_l_l_e_ _N_a_c_h_t_“ _v_o_n_ _F_r_a_n_z_ _X_a_v_i_e_r_ _G_r_u_b_e_r_._ _

 

Heidelberg Programm-1

Heidelberg Programm-2