Summer- a Familjefest vum Museldall

Posted by on 7 Aug 2018 in Intern

Summer- a Familjefest vum Museldall

Sonndeg den 5 August 2018 haat Chorale Municipale Sängerbond Museldall Wasserbëllig sein Familjefest am Aquarium zu Wasserbëllig.

Bei goudem Wieder an gouder Laun gouf gegrillt an de Vincent haat fir de goude Pättchen gesuergt.