De Sängerbond Museldall zu Heidelberg fir den éischten Advent

De Sängerbond Museldall zu Heidelberg fir den éischten Advent

De Sängerbond Museldall huet säi Chrëstconcert „Déi heemlech Zäit“ an der „Katholischen Kirche St Johannes“ zu Heidelberg-Rohrbach virun iwwer 400 Nolauschterer presentéiert. Artikel aus der Zeidung Da kommt Weihnachststimmung auf. S_o_ _w_a_r_ _d_i_e_ _E_i_n_l_a_d_u_n_g_ _z_u_m_ _v_o_r_w_e_i_h_n_a_c_h_t_l_i_c_h_e_n_ _K_o_n_z_e_r_t_ _i_n_ _H_e_i_d_e_l_b_e_r_g_-_R_o_h_r_b_a_c_h_ _(_D_)_...

Read More